mail: info@roxxi.nl • tel: (+31) 06-49130454

Algemene voorwaarden Roxxi Coöperatie U.A.

Download hier de algemene voorwaarden (NL) in pdf.

Artikel 1. Definities

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Coöperatie: Roxxi Coöperatie U.A., statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 70617228.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die tegen betaling producten koopt of diensten afneemt van de Coöperatie.

Koop: de overeenkomst om producten van de Coöperatie af te nemen.

Offerte: de gespecificeerde uitnodiging van de Coöperatie aan de Klant om een Order te plaatsen.

Opdracht: de overeenkomst om diensten van de Coöperatie af te nemen.

Order: de bestelling van producten en/of het verzoek om diensten te verrichten voor de Klant op basis van de Offerte.

Orderbevestiging: de aanvaarding van de Order door de Coöperatie, waardoor de Overeenkomst tot stand komt.

Overeenkomst: de overeenkomst van Koop en/of Opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Coöperatie richt zich op de verkoop van producten en diensten op het gebied van design en productie. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke Offertes, Orders, Orderbevestigingen, Overeenkomsten van Opdracht en/of Koop, uit een Opdracht voortvloeiend meerwerk en volgende Opdrachten met de Coöperatie. 
 2. Voor Klanten buiten Nederland wordt de mogelijkheid geboden kennis te nemen van de Engelse versie van deze algemene voorwaarden. 
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Offerte en Order

 1. De Offerte bevat een gespecificeerde uitnodiging aan de Klant om een Order te plaatsen voor het leveren van een product of dienst. In de Offerte doet de Coöperatie – voor zover van toepassing – opgaaf van het verwachte aantal te besteden uren, de producteigenschappen, uitvoerings- en/of leveringstermijn, de prijs, opgaaf van te vergoeden onkosten, facturatiemoment(en), en eventuele nadere afspraken. 
 2. Iedere Offerte vermeldt dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de Overeenkomst. Door het plaatsen van de Order stemt de Klant in met de inhoud en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Na ontvangst van de Order zendt de Coöperatie zo spoedig mogelijk de Orderbevestiging aan de Klant. De Overeenkomst van Opdracht en/of Koop komt tot stand door bevestiging van de Order door de Coöperatie. 
 2. Bij verschil tussen Order en Orderbevestiging is de Orderbevestiging beslissend, tenzij de Klant binnen vijf werkdagen na datum van de Orderbevestiging bezwaar maakt tegen dit verschil, in welk geval de Coöperatie niet gebonden is aan de Orderbevestiging. 
 3. De Coöperatie kan niet aan zijn Orderbevestiging worden gehouden als de Klant kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Is de Overeenkomst verstrekt door meerdere Klanten, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de aangegane verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling in de Orderbevestiging.
 5. Uitsluitend de Coöperatie geldt tegenover de Klant als wederpartij bij de Overeenkomst, ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van de Klant dat de Opdracht en/of Koop door een bepaald lid van de Coöperatie wordt behandeld. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor de Coöperatie, maar ook voor het bestuur, de leden van de Coöperatie en eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst van Opdracht

 1. De Coöperatie neemt bij de uitvoering van een Overeenkomst van Opdracht de zorg van een goed en vakkundig opdrachtnemer in acht. 
 2. De Klant is ervan op de hoogte dat geleverd visueel 3D-design niet direct gebruiksklaar is, maar de constructie doorberekend dient te worden.
 3. De Klant is gehouden de Coöperatie alle voor de Opdracht noodzakelijke informatie en medewerking te geven. Als dit niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig gebeurt, dan kan de Coöperatie naar keuze:
 • haar werkzaamheden opschorten (zie artikel 17); of
 • meerwerk verrichten;

waarbij hierdoor veroorzaakte extra kosten voor rekening en risico van de Klant komen, zonder dat hier voorafgaande toestemming voor nodig is, zolang deze extra kosten in een redelijke verhouding staan tot de tekortkoming van de Klant. 

 1. De Coöperatie houdt de Klant met regelmatige tussenpozen op de hoogte van de voortgang van de Opdracht.

Artikel 6. Uitvoeringstermijn

 1. De in de Offerte vermelde uitvoeringstermijn is geen fatale termijn maar een redelijke inschatting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overschrijding van de uitvoeringstermijn levert daarom geen toerekenbare tekortkoming op.
 2. Zijn Partijen uitdrukkelijk een fatale uitvoeringstermijn overeengekomen, dan komt de Coöperatie pas toerekenbaar tekort ten opzichte van de Klant nadat zij door de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld voor overschrijding van die uitvoeringstermijn én in de gelegenheid is gesteld binnen een redelijke termijn alsnog de Overeenkomst volledig te vervullen.

Artikel 7. Levering producten

 1. De levering van producten vindt plaats op de wijze en locatie zoals overeengekomen in de Offerte. 
 2. De Klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem ter hand worden gesteld.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing en/of waardevermindering van het gekochte rust bij de Coöperatie tot het moment waarop het product in de macht van de Klant is gebracht. 

Artikel 8. Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

 1. De Klant aanvaardt dat de uitvoering van de Overeenkomst aan verandering onderhevig kan zijn door onvoorziene omstandigheden.
 2. Wijzigingen in de (uitvoering van de) Overeenkomst komen slechts tot stand met schriftelijke instemming over en weer, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 3. Meerwerk en/of meerkosten als gevolg van wijzigingen in de Overeenkomst komen voor rekening van de Klant. De Offerte vermeldt het honorarium voor meerwerk.

Artikel 9. Inschakeling derden

Het staat de Coöperatie vrij werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst door derden uit te laten voeren.

Artikel 10. Prijs en betaling 

 1. De prijs voor producten en diensten bestaat uit een uurtarief en/of een vaste prijs. Alle bedragen zijn vermeld in Euro’s, exclusief BTW. 
 2. Onkosten, waaronder reis- en verblijfkosten, verzendkosten, materiaalkosten en opslagkosten, worden separaat vermeld. 
 3. In de Offerte en Orderbevestiging vermelde prijzen mogen niet worden verhoogd, behalve bij wettelijke prijswijzigingen zoals een BTW-verhoging. Vindt de prijsstijging binnen 3 maanden na het sluiten van een Overeenkomst plaats én bedraagt deze meer dan 10%, dan mag een Consument de Overeenkomst ontbinden, tenzij de Coöperatie alsnog bereid is de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren of bij het aangaan van de Overeenkomst is overeengekomen dat de levering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. Het staat de Coöperatie vrij in de Offerte de betaling van een voorschot als voorwaarde te stellen. Van Consumenten kan een voorschotbetaling van niet meer dan 50% van de totaalprijs worden verlangd.
 5. De Klant is gehouden tot volledige betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door de Coöperatie in de factuur aangegeven wijze. Betalingen die op andere wijze dan aangegeven door de Coöperatie plaatsvinden strekken nooit in mindering op de betalingsplicht van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan enig bedrag te verrekenen met de facturen van de Coöperatie, om welke reden dan ook.
 6. Betaalt de Klant een factuur van de Coöperatie niet of niet volledig binnen de betalingstermijn, dan wordt de Klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling, rente verschuldigd over het niet betaalde bedrag tot het moment van volledige voldoening, bestaande uit de wettelijke handelsrente voor te late betaling door niet-Consumenten en de wettelijke rente voor te late betaling door Consumenten. 
 7. Alle redelijke kosten van invordering, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de Klant, uitgezonderd Consumenten bij wie de kosten van invordering conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht.
 8. Alle betalingen door de Klant strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de gevallen rente en ten slotte op de hoofdsom en lopende rente.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij de Coöperatie worden ingediend. Bezwaren schorten de betalingstermijn niet op.

Artikel 11. Garanties

 1. De Coöperatie staat er voor in dat de te leveren producten voldoen aan de in de Offerte vermelde specificaties en redelijke eisen van deugdelijkheid, veiligheid en/of bruikbaarheid bij normaal gebruik. 
 2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Coöperatie kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 3. De Klant is gehouden gelijk na levering te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en wat van het geleverde, gelet op het bepaalde in lid 1 van dit artikel, verwacht mag worden.
 4. Consumenten dienen gebreken binnen een bekwame tijd, en niet-Consumenten daags na oplevering bij zichtbare gebreken en daags na ontdekking bij niet-zichtbare gebreken schriftelijk kenbaar te maken aan de Coöperatie. Latere klachten worden niet in behandeling genomen en leiden tot verval van ieder recht op herstel, vervanging of schadevergoeding. De garantie aan niet-Consumenten vervalt in ieder geval één jaar na levering. 
 5. De Klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek, zodat de Coöperatie adequaat kan reageren. De Klant stelt de Coöperatie in staat zijn klacht te (doen) onderzoeken. Ten aanzien van niet-Consumenten geldt dat indien de klant onterecht is, de (onderzoeks)kosten integraal voor rekening van de Klant komen. 
 6. Staat vast dat het geleverde gebrekkig is en heeft de Klant de Coöperatie hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld, dan zal de Coöperatie binnen een redelijke termijn na retourontvangst (mits retournering tot de mogelijkheden behoort) zorgen voor herstel van het gebrek, vervanging van het product of betaling van een vervangende vergoeding, een en ander naar keuze van de Coöperatie.
 7. Betreft het gekochte een door een derde geproduceerd product, dan is de garantie beperkt tot die garantie, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Het staat de Klant vrij rechtstreeks de fabrikant/producent aan te spreken.
 8. Iedere vorm van garantie komt te vervallen als het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het gekochte, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Coöperatie, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Ten aanzien van Consumenten geldt dat wanneer het gebrek zich binnen 6 maanden na levering voordoet, de bewijslast op grond van dit artikel bij de Coöperatie ligt. Na verloop van 6 maanden moet de Consument bewijzen dat het gebrek is ontstaan buiten zijn schuld als bedoeld in dit artikel. Ten aanzien van niet-Consumenten geldt dat wanneer de Coöperatie vermoedt dat sprake is van onoordeelkundig gebruik, de bewijslast dat hier geen sprake van zou zijn, bij de Klant ligt. 
 9. De Klant komt geen aanspraak op garantie toe in geval van overmacht zijdens de Coöperatie, daaronder begrepen weersomstandigheden.
 10. Na afloop van de garantietermijn komen kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, voor rekening van de Klant.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. De Coöperatie blijft eigenaar van alle geleverde en nog te leveren zaken totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige met de Coöperatie gesloten Overeenkomst, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 2. De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. Op eerste verzoek van de Coöperatie geeft de Klant inzage in de polis. Bij uitkering van de verzekering is de Coöperatie gerechtigd tot deze penningen. De Klant is gehouden de Coöperatie in voorkomend geval alle nodige medewerking te verlenen.
 3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht om de Coöperatie daarvan direct op de hoogte te stellen
 4. In geval van uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, geeft de Klant de Coöperatie, of een derden namens haar, bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Coöperatie zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13. Retentierecht

Wanneer de Coöperatie zaken van de Klant onder haar heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de Klant de opeisbare prijs en onkosten voor de uitvoering van de Overeenkomst betaald, tenzij de Klant genoegzame zekerheid voor betaling stelt. De Coöperatie heeft dit retentierecht ook voor eerdere Overeenkomsten waaruit de Klant nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die zijn gebruikt of ontstaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van de Coöperatie en/of haar leden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Coöperatie is openbaarmaking niet toegestaan. Vermenigvuldiging voor gebruik binnen de eigen organisatie is toegestaan, voor zover dat past binnen het doel van de Overeenkomst.

Artikel 15. Opschorting en opzegging

 1. De Coöperatie kan de Overeenkomst van Opdracht te allen tijde opzeggen met inachtneming van een naar omstandigheden redelijke opzegtermijn. De Klant is verplicht voor de Opdracht en onkosten te betalen naar de stand van de werkzaamheden per de einddatum van de Overeenkomst.
 2. De Klant kan een Overeenkomst te allen tijde met directe ingang op te zeggen. De Klant is verplicht voor de Opdracht en onkosten te betalen naar de stand van de werkzaamheden per de einddatum van de Overeenkomst, te vermeerderen met schadevergoeding van 10% van het resterende honorarium voor de Opdracht wegens gederfde winst.
 3. De Coöperatie kan de uitvoering van de Overeenkomst opschorten met directe ingang en zonder ingebrekestelling opzeggen of buitengerechtelijk ontbinden als:
 1. de Klant zijn verplichtingen ten opzichte van de Coöperatie op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 2. de Coöperatie na sluiten van de overeenkomst van Overeenkomst kennis heeft gekregen van omstandigheden die goede redenen geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk zal nakomen;
 3. sprake is van overmacht.
 1. De Coöperatie kan de Overeenkomst voorts met directe ingang opzeggen of buitengerechtelijk ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de Klant, bij beslaglegging, staking of liquidatie van diens bedrijf, fusie, splitsing, wijziging van rechts- of samenwerkingsvorm, bij toepassing van de WSNP, onder bewind- of curatelestelling of bij overlijden als de Klant een natuurlijk persoon is en verder bij overige omstandigheden die de Coöperatie goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 1. Opschorting of beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel leidt nooit tot schadeplichtigheid voor de Coöperatie. In geval van bedoelde beëindiging is de Klant verplicht voor de Opdracht en onkosten te betalen naar de stand van de werkzaamheden per de einddatum van de Overeenkomst, te vermeerderen met het honorarium over de opzegtermijn dat de Klant in geval van opzegging als bedoeld in lid 1 van dit artikel nog verschuldigd zou zijn aan de Coöperatie, los van het recht van de Coöperatie om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Vrijwaring

 1. De Coöperatie voert de Overeenkomst alleen uit voor de  Klant. Anderen kunnen hier geen rechten aan ontlenen.
 2. De Klant vrijwaart de Coöperatie voor vorderingen van anderen, inclusief de (juridische) kosten, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. De Coöperatie schiet ten opzichte van de Klant pas toerekenbaar tekort als de Coöperatie bij de uitvoering van de Overeenkomst tekortschiet op een wijze die een goed en met normale vakkennis uitgeruste opdrachtnemer had kunnen en moeten vermijden, en nadat de Klant de Coöperatie eerst schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de gelegenheid heeft geboden (de gevolgen van) de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
 2. De Coöperatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Dit geldt ook wanneer de informatie afkomstig is van een in het kader van de Opdracht door de Klant ingeschakelde derde.
 3. De Coöperatie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De Coöperatie is niet aansprakelijk als de Klant het geleverde niet (geheel) gebruikt, niet volgens de voorgeschreven wijze gebruikt of daarin wijzigingen aanbrengt.
 5. De Coöperatie sluit iedere aansprakelijkheid voor de werkzaamheden van door de Coöperatie ten behoeve van de Opdracht ingeschakelde derden op grond van art. 6:76 BW uit.
 6. Iedere aansprakelijkheidstelling die buiten een beroep op de garantie valt dient binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk bekend gemaakt te worden aan de Coöperatie, bij gebreke waarvan de Coöperatie niet schadeplichtig is. De vordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval na verloop van vijf jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft voor de vordering.
 7. Het bestaan van een gebrek, schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten of diensten. 
 8. De aansprakelijkheid van de Coöperatie is altijd beperkt tot maximaal het bedrag van het geleverde, en daarvan uitsluitend het bedrag dat correspondeert met het deel van de Overeenkomst waar de toerekenbare tekortkoming betrekking op heeft en in ieder geval niet meer dan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Coöperatie in voorkomend geval uitkeert. In geval van een Opdracht met een looptijd van zes maanden of langer is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot het gefactureerde bedrag over de laatste zes maanden.
 9. Beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval de opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Coöperatie. 

Artikel 18. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

Artikel 19. Wijziging algemene voorwaarden

De Coöperatie is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden gaan in bij een eerstvolgende Overeenkomst of bij verlenging als de Coöperatie deze vooraf aan de Klant heeft gegeven. 

Artikel. 20 Overige bepalingen

De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige dan wel nietige bepaling wordt vervangen door een bepaling waarvan de rechtsgevolgen, gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige bepaling.

Artikel. 21 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van de Coöperatie is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met niet-Consumenten.

Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 70617228.